Regulamin serwisu

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.5swiatow.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.5SWIATOW.PL

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 7. Własność intelektualna

 8. Postanowienia końcowe

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.5swiatow.pl prowadzony jest przez 5swiatow.pl, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@5swiatow.pl.

 2. Serwis www.5swiatow.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.5swiatow.pl na rzecz Usługobiorców, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.5swiatow.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 1. Kodeksu cywilnego;

 2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);

 3. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 1. DEFINICJE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.

 2. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

 4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.

 6. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.5swiatow.pl

 7. SYSTEM OPINII – usługa elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących treści zamieszczonych w Serwisie.

 8. USŁUGODAWCA –  5swiatow.pl  ul. Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała,

 9. USŁUGOBIORCA (UŻYTKOWNIK) – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.

 10. USŁUGA ELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Serwisu Usługi Elektroniczne takie jak:

 1. Konto,

 2. zamieszczanie opinii,

 3. Newsletter,

 4. korzystanie z treści w postaci artykułów oraz wpisów, zamieszczonych na stronie.

 1. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.

 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu opinii dotyczących treści zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii lub zaprzestania wystawiania jej przez Usługobiorcę. Użytkownik zobowiązuje się:

  1. dodawać obiektywne opinie i oceny w ramach prawa do swobodnego wyrażania opinii, głównie w celu udostępnienia innym Użytkownikom możliwości stworzenia indywidualnej oceny,

  2. nie umieszczać reklamy towarów, usług, firm, chyba, że działanie takie jest prowadzone w porozumieniu z Serwisem i za jego zgodą,

  3. nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.

 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z treści zamieszczonych na stronie Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę

 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 7. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 8. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 9. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 10. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia treści, w tym opinii, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:

  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,

  2. o charakterze rasistowskim,

  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,

  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

  6. wprowadzające w błąd Usługobiorców.

  7. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do 5swiatow.pl,

  8. będących SPAMem lub materiałem promocyjnym,

  9. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.

 11. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów i środków farmaceutycznych wymienionych w niniejszym Serwisie, zwłaszcza dostępnych na receptę, odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i po zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.

 12. Porady zamieszczane w Serwisie:

  1. nie zastępują bezpośredniej wizyty u lekarza, a tylko bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem oraz osobiste zbadanie pacjenta przez lekarza umożliwia postawienie diagnozy, podjęcie leczenia lub innych działań o charakterze zdrowotnym,

  2. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej,

  3. nie stanowią konsultacji lekarskiej, ani porady lekarskiej,

  4. nie mogą także być podstawą do podejmowania, bądź zaniechania przez Użytkownika leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków.

 13. Informacje, które znajdują się w Serwisie służą wyłącznie do celów edukacyjnych i prozdrowotnych i nie powinny stanowić alternatywy dla indywidualnego profesjonalnego doradztwa, w szczególności medycznego. Stan zdrowia oraz wszelkie zaburzenia należy konsultować z odpowiednim personelem medycznym

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter, Konto).

 2. Usługobiorca będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@5swiatow.pl.

 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@5swiatow.pl.

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.5swiatow.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyłączeniem treści wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia prawa autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością 5swiatow.pl
  ul. Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała.
  Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.5swiatow.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.5swiatow.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.5swiatow.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.5swiatow.pl użyte są w celach informacyjnych.

 1.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługobiorcy oraz Sprzedawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

 4. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału

 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  20.06.2018